agencia de marketing

CONDICIONS DE COMPRA

A través del seu LLOC WEB: https://puligia.com/, d'ara endavant, PULIGIA l'administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que desitgin informació hauran d'emplenar el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s'adquireix completant el formulari de, COMPRA, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació del, article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d'Europa, del, 27 d'abril de 2016, i la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, LSSI-CE, Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries.

En atenció al l article, 6, apartat, f, del RGPD-UE-2016/679, i la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l'interessat s'a un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà licito el seu consentiment.

1.INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA:

El LLOC WEB: https://puligia.com/ de la qual és Administrador, Puligia, de la venda i comercialització en línia, de productes de neteja professional, especialment dissenyada per al manteniment, poliments i protecció, complements i accessoris i maquinària per a la conservació i neteja en exterior i interior de vehicles automòbils.

Per a, PULIGIA, cada usuari d'aquesta web, és un potencial client que es mereix que els nostres productes estiguin a l'altura de les seves expectatives.

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:

Els preus exposats que s'indiquen a través del LLOC WEB, inclou l'IVA en tots els seus productes i el preu dels enviaments de les comandes de més de 60 euros, per a la Península serà gratuït, per als d'inferior quantia o fora de la Península, dependrà del pes, volum i distància, tarifa que quedés reflectida en el moment de l'acceptació de la compra en l'apartat EL MEU CARRET.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions de venda i condicions d'ús web i la confirmació del procés de compra en l'apartat EL MEU CARRET, l'administrador de la pàgina Web, https://puligia.com/, enviarà un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT, confirmant els detalls dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:

L'USUARI/CLIENT, pagués amb la moneda d'euro €, en el moment que realitza la comanda del producte.

Aquest LLOC WEB, compleix amb la normativa, PCI-*DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

L'USUARI/CLIENT, haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE DEBITO, VISA, MASTERCARD i altres.

L'USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic, [email protected], o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE COMANDES:

Segons el destí es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d'enviament, cada modalitat i cada destí tenen uns temps d'enviament que s'especifiquen en el procés de confirmació de la comanda en la descripció de cada producte, el temps de producció de la comanda és de, 24 a 72 hores en dies hàbils, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït per l'USUARI/CLIENT, en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos. Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENTS, quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què es posa el producte a la disposició del, USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant pel sistema d'enviament. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l'USUARI/CLIENT, dins del termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al, USUARI/CLIENT.

Quan la comanda surti de la nostra empresa se li enviés un correu electrònic al, USUARI/CLIENT, notificant que la seva comanda està sent enviat pel sistema de missatgeria perquè pugui seguir el transcurs de la comanda.

5.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant indicant com procedir per a recollir la comanda. L'administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament a una empresa de missatgeria o transport, els qui garantissin que el lliurament es produeixi.

Si passades 5, dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'USUARI/CLIENT, haurà de posar-se en contacte amb l'administrador de la pàgina web.

En cas que l'USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i l'USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, PULIGIA, iniciarà una recerca, que retardés el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador d'aquesta web, solucionés amb el client.

5.2. DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT:

L'USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat. Si, posteriorment, una vegada revisat els productes, l'USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l'administrador de la pàgina web, al telèfon: o via correu electrònic: [email protected]

6. DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT:

6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT

En atenció al Reial decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, els productes comprats en aquesta pàgina web, es podran retornar i reemborsar, sempre que l'USUARI/CLIENT, comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn del qual disposaran de 14 dies des de la recepció del producte/s adquirit/s fins a la devolució i arribada a les instal·lacions de, PULIGIA.

El dret de desistiment no serà aplicable, en atenció a l'article, 103, de la Llei 3/2014, quan concorrin els següents apartats:

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Article 105. Omissió d'informació sobre el dret de desistiment.

1. Si l'empresari no ha facilitat al consumidor i usuari la informació sobre el dret de desistiment, tal com s'estableix en l'article 97.1.i), el període de desistiment finalitzarà dotze mesos després de la data d'expiració del període de desistiment inicial, determinada de conformitat amb l'article 104.

2. Si l'empresari ha facilitat al consumidor i usuari la informació contemplada en l'apartat 1, en el termini de dotze mesos a partir de la data contemplada en l'article 104, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de la data en què el consumidor i usuari rebi la informació.

L'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

• El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

• L'enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per a protegir el producte.

• Per al supòsit que no es pugui fer amb l'embolcall amb el qual es va lliurar, l'USUARI/CLIENT, haurà de retornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l'entitat de l'administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles per a la seva revisió.

• S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament o factura emesa dins de l'embolcall, on a més s'expliqui el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI/CLIENT;

Per a procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos.

Haurà d'Informar al més aviat possible el lliurament, i indicar que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer al telèfon: o al correu electrònic; [email protected]

L'USUARI/CLIENT, ha de retornar els productes pel mateix sistema que se li lliuro l'enviament.

La devolució la pagués l'USUARI/CLIENT. L'administrador de la pàgina web, accepta i tracta les devolucions en l'empara de les Lleis espanyoles, i les comunitàries de la UE, anteriorment esmentades.

7. REEMBORSAMENT A l'USUARI/CLIENT:

Devolució dels diners, si ho desitja, en articles no demanats expressament fora de catàleg.

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà també a l'USUARI/CLIENT, les despeses corresponents.

L'administrador de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució de l'import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI/CLIENT dependrà del sistema de pagament i l'entitat emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de BARCELONA, la ciutat origen de, PULIGIA, titular del LLOC WEB, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

PULIGIA, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: POMPEU FABRA, S/N, LOCAL-5, Codi Postal: 08350 Localitat: ARENYS DE MAR, Província: BARCELONA, Correu electrònic:[email protected], aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.